Quotes

ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ହିଁ ତାର ଏକ ମାତ୍ର ପରିଚୟ ଅଟେ,
ନଚେତ ସଂସାର ରେ ତ ଗୋଟିଏ ନାମ ର ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି !

କିଏ, କାହାର ଏବଂ କେତେ ନିଜର,
ଏହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିଥାଏ !