Quotes

ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ହିଁ ତାର ଏକ ମାତ୍ର ପରିଚୟ ଅଟେ,
ନଚେତ ସଂସାର ରେ ତ ଗୋଟିଏ ନାମ ର ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି !

କିଏ, କାହାର ଏବଂ କେତେ ନିଜର,
ଏହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିଥାଏ !

Download Story In PDF

Download Story For Free

Print The Story/Page

Back to top button